کعبه دروامیکند.....آواره نوشت تقدیم به حضرت زهرا

نویسنده شعر:استادحمیدرضا مومنی

 

                                        

رونمائی از شعرزیبای
 
کعبه دروامیکند
 
تقدیم به حضرت زهرا س
 

ادامه مطلب+عسل بلاگ

کعبه دروامیکند

عسل بلاگ +نوروز1394مبارکباد

کعبه دروامیکند.....آواره نوشت تقدیم به حضرت زهرا

حمیدرضا مومنی

 

DLbIO.gifDLbIO.gifDLbIO.gif

 

یا علی گفتیم و عشق آغاز شد....

 

کعبه در وامی کند

 

گوئی تمنا می کند

 

یا علی می گوید و

 

عمری تماشا می کند

 

DLbIO.gifDLbIO.gifDLbIO.gif

 

مریم و با آنهمه قرب ومقام نزد یار

 

بحر آوردن

 

یک عیسی دم و

 

افسون نگار

 

سوی ساحل میرود

 

کعبه دعایش میکند

 

DLbIO.gifDLbIO.gifDLbIO.gif

 

عشق زهرا -یار و مولا

 

همدم و یار محمد

 

بهر خیبر -یا که خندق

 

یا که هر امر محمد

 

آمدو شدحیدرو سیف پیامبر

 

DLbIO.gifDLbIO.gifDLbIO.gif

 

کعبه هر دم یا علی گفت

 

یا علی گفت

 

وعلی گفت و علی گفت و هماندم

 

علی آمد به دنیا و بگفتا

 

فزت و رب الکعبه.....

 

DLbIO.gifDLbIO.gifDLbIO.gif