شوخی با اوباما در دانشگاه+واقعی بدون فتوشاپ


گل رز+عسل بلاگ

 داشتم به این فکر میکردم که اگه ما تو دوران دانشجوئی یه همچین کاری با یکی از اساتیدمون کرده بودیم چه

اتفاقی برامون میافتاد حلاصه هرکی این کارو کرده دمش گرم......

 
 گل رز+عسل بلاگگل رز+عسل بلاگگل رز+عسل بلاگگل رز+عسل بلاگ