جک در مورد کرم و هانده +کرم داشته از هانده .....

کرم داشته از هانده ...خواهش میکرده که اون رو ببخشه و هی توضیح میداده ...

اما در جواب زینب هی داد میزده کرم برو تو نیستی ...تو واقعیت نداری تو.....و خلاصه

کرم میزنه زیر خنده و میگه ما همه جای خدا هی نیستیم و رویا هستیم و وجود نداریم

همون یه بار که ترتیب ملیس رو دادیم اونجا بودیم.....

تصور کنید هانده رو و آق دائی ویرت شده اقا کرم رو.......

 

خودم میگم غش غش +بی مزه....